Велико Търново домакинства Общото събрание на Асоциация на общините със селища и територии на културно-историческо наследство


Община Велико Търново бе домакин на Общото събрание на Асоциация на общините със селища и територии на културно-историческо наследство /АОСТКИН/.
В срещата участваха представители на 8 от 10-те общини – учредители на организацията.
Кметът на Община Велико Търново Даниел Панов приветства участниците и ги запозна с възможностите за развитие на Асоциацията.
Той информира партньорите, че е разговарял с Кмета на София г-жа Йорданка Фандъкова и е получил уверението и, че Асоциацията ще участва активно в разработването и прилагането на подготвяна Стратегия за опазване на културно-историческото наследство.
Участващите в срещата получиха от Даниел Панов информация за придвижването на Закона за старите столици, обсъжданите възможности за ползване на данъчни облекчения от страна на собственици на сгради, които са частна собственост със статут „Паметник на културата“, както и за възможности за включване на такъв тип сгради в проектите за подобряване на енергийната ефективност.
Господин Панов потвърди готовността на Френската Асоциация на градовете и регионите с културно-историческо наследство да продължи партньорството и сътрудничеството си с АОСТКИН.
В рамките на Общото събрание бе изнесен, обсъден и приет Доклад и отчет за дейността на АОСТКИН през 2017 година. Бяха избрани ръководни и контролни органи.
В рамките на обсъждането на предложения за програма и бюджет за 2018-та година се състоя дискусия с полезен обмен, както на позитивни практики в общините, членуващи в Асоциацията, така и поставяне на въпроси, които представляват интерес за партньорите в АОСТКИН.
Основен акцент в разговорите и дебатите бяха проблемите, както и възможните решения произтичащи от разнообразни сложни казуси, свързани със състоянието, експлоатацията и поддръжката на сгради, които са частна собственост, и същевременно притежават статут „Паметник на културата“.
АОСТКИН бе създадена през месец март 2014 година по инициатива на Даниел Панов.
Основните цели на Асоциацията са :
-съдействие и подкрепа за ефективна политика в областта на опазване на КИН;
-посредничество и сътрудничество при разработване на общи стратегии и програми;
-подпомагане и сътрудничество при прилагане на законодателството по отношение опазване и развитие на недвижимото културно наследство;
-подпомагане развитието на културният туризъм, както и обмяна на добри практики;
Френската асоциация на градовете и регионите с културно-историческо наследствоработи в четири основни области:
– Исторически сгради с архитектурна стойност в риск и с проблеми;
– Дейности към обществото и хората, които ги правят съпричастни към процесите на опазване и съхраняване на културното наследство и процеса на неговото опазване. Провеждат обучения на собствениците на имоти, които са част от културното наследство. Специални програми за децата и младите хора;
– Изработване на туристически продукт, стимулиращ и развиващ културният туризъм;
– Международни контакти, връзки и европейски проекти.