НАШАТА МИСИЯ:


Подпомагане развитието на съвместни политики в областта на опазване и популяризиране на недвижимото културно наследство и на отговорност в гражданското общество към неговото опазване, разширяване обмяната на информация и добри практики, подкрепа и участие в различни програми и проекти на местно, регионално, национално и международно равнище.