НАШИТЕ ЦЕЛИ:


  • Съдействие и подкрепа на общините -членки за осъществяване на ефективна, устойчива и отворена към гражданите политика в областта на опазване, развитие и популяризиране на българското културно наследство и развитие на отговорност в гражданското общество към неговото опазване;

 

  • Посредничество и сътрудничество между общините-членове при разработване на общи стратегии и реализиране на програми за устойчиво развитие на селищата и защитените територии на културно-историческо наследство;

 

  • Подпомагане общините-членове и сътрудничество с областните и централни ведомства в работата по оптимизиране и прилагане на законодателството, стратегиите, плановете за развитие, опазване и управление на недвижимото културно наследство и при изпълнението на регионални, национални и международни програми за социално-икономическо и културно развитие;

 

  • Подпомагане развитието на културния туризъм в отделните общини чрез популяризиране на културно-историческото наследство, архитектурата и урбанизма, оказване на съдействие и обмяна на добри практики при реставрацията на обекти на недвижимото културно наследство и изграждане на инфраструктура за тях;

 

  • Съдействие при осъществяване и разширяване на сътрудничеството със сродни организации от страната и чужбина и поддържане на международни партньорства;

 

  • Представителство и защита на интересите на членовете пред централната власт и нейните регионални структури, български и чуждестранни обществени организации и други институции в областта на опазване на културното наследство.