ДЕЙНОСТИ:


  • Организиране на семинари, срещи, дискусии, конференции и други събития с местно и чуждестранно участие;

 

  • Проучване и прилагане на българския и чуждестранния опит и добри практики в областта на опазване, популяризиране, управление и реставрация на обекти – недвижимо културно наследство;

 

  • Провеждане на обучения и предоставяне на експертни, консултантски и други услуги;

 

  • Посредничество и лобиране пред съответните институции за общите интереси в областта на културно-историческото наследство;

 

  • Координиране и подкрепа при разработване на съвместни стратегии и програми в области като: устойчиво местно развитие, опазване и развитие на територии с културно-историческо наследство, културен туризъм, обществено-частни партньорства и други.